Aktivitéiten fir Schoulen, Crèchen a Maison Relais

Déiren

Mir begréissen d’Déieren, mëschten a fidderen si.

Dobaussen

Dobaussen gëtt et emmer vill ze schaffen, sief et planzen, Kraut rappen, Feier machen…

Bakstuff

An eiser Bakstuff gët och vill geschafft.
Mir maachen Deeg, bake Bréidercher, Wafelen, Stockbrout…