Den Toni
a seng Mama
Miss Piggy
Saartje,
eise Shetty
Batti, eist Wollschwain
Fibi
ee vun eise Jiipelcher
Trudi
Sophie a Charlotte
Gipsy